Hirdetmény az óvodai felvételről a 2022/2023-as nevelési évre

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő

Jelentkezés időpontja2022. április 19-22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § (továbbiakban: Rendelet).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján főszabály szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4.§. 19. pont).

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az eljárás időtartama 50 nap. (Nkt. 8. § (2) bek.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő 15 napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Rendelet 20.§ (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. (Nkt. 49. § (1) bekezdés).

A szülő a beíratási szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvodában a jelentkezési napokon 2022. április 19-22. között, jelentkezési lap kitöltésével jelzi az óvoda vezetőjének.

A jelentkezési lap elérhető az óvodákban és az Önkormányzat honlapján. (www.obuda.hu)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát – mivel az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn – az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdés).

A beiratkozás időpontja 2022. május 16-20. között, az intézmény által meghatározott napon lesz, amely az értesítésben kerül feltüntetésre.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ- kártya, (Rendelet 20. § (3) bekezdés).
  • A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (rendelet 20. § (3) bek),
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Nkt. 92. §).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is. (Nkt. § (4) bek b) pont)
  • A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye. (Nkt. 47. § (1) bekezdés).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti (Nkt. 37-38. §).

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2022. szeptember 1. (csütörtök)

Letölthető dokumentumok:

forrás: www.obuda.hu