Módosult az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje

A Képviselő-testület 2017. január 26-ai ülésén a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondosodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában elfogadott rendelet módosításáról döntött, melynek értelmében szabályozásra került az Óbudai Egyesített Bölcsődék felvételi rendje:

„A bölcsődei ellátás esetében a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre április 1. és április 30. között tart.

A felvételi kérelmet a kiválasztott bölcsődében lehet benyújtani a bölcsőde által rendszeresített nyomtatványon.

A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról június 20-ig – elutasítás esetén írásban – kell értesíteni.

Beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.”

Ennek értelmében a 2017/2018-as nevelési-gondozási évre jelentkezők legkorábban 2017. április 3-án hétfőn, a kiválasztott bölcsődében igényelhetnek Bölcsődei adatfelvételi lapot, melyet kitöltése után a körzeti védőnő javaslatával kell visszavinni az Intézménybe. A bölcsődében ekkor minden gyermek kap egy egyéni azonosító számot személyiségi jogok védelme érdekében. A felvételt nyert gyermekek azonosító száma az elbírálást követően június 20-án kifüggesztésre kerül.

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:

  •  Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.
  • Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedül álló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2009. (IV.30.) rendelete 1.§, (3) bekezdés.
  • illetve a GYED extra igénybe vétele mellett munkába áll.

A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 2/1999. (I.29.) rendelet 10.§ (5) bekezdés.

Felvételhez szükséges iratok:

  • Kitöltött és a bölcsődében személyesen leadott Jelentkezési lap – kérje a bölcsődében
  • Munkáltatói igazolás – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt kell leadni
  • Kitöltött Bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap (C.3354-6/A) – nyomtatványboltban megvásárolható
  • Orvosi igazolás – beszoktatáshoz kell kérni a házi gyermekorvostól

.

Forrás: www.obudaibolcsodek.hu